خلاصه کتاب شيمي فيزيك 2 تالیف دکتر حسين آقايی و مهران آقایی انتشارات پیام نور

خلاصه کتاب شيمي فيزيك 2 تالیف دکتر حسين آقايی و مهران آقایی انتشارات پیام نور

خلاصه کتاب شيمي فيزيك 2 تالیف دکتر حسين آقايی و مهران آقایی انتشارات پیام نور

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب شيمي فيزيك 2 تالیف دکتر حسين آقايی و مهران آقایی انتشارات پیام نور

کتاب شيمي فيزيك 2

تالیف دکتر حسين آقايی و مهران آقایی

رشته شيمی

انتشارات پیام نور

تعداد واحد 3

 

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

فصل 1 : مطالعه سيستم هاي چند فاز  

فصل 2 : بررسي ترموديناميكي سيستم هاي دو جزئي
خرید آنلاین